juny 18, 2024

Activitats d’educació en el lleure

Des del Departament de Joventut del Consell Comarcal de l’Anoia volem recordar a les administracions locals, entitats, empreses privades o persones físiques que organitzen o promouen activitats d’educació en el lleure amb menors de 18 anys que és obligatori complir el Decret 267/2016, de 5 de juliol, i comunicar aquestes activitats a la Generalitat de Catalunya. Això té com a objectiu assegurar que les activitats mantinguin un bon nivell de qualitat i es desenvolupin en condicions de seguretat i integritat física per als participants, així com respectar el medi natural on es realitzen.

El Decret regula les activitats d’educació en el lleure infantils i juvenils i algunes de caràcter esportiu que es duguin a terme en èpoques de vacances escolars en les que hi participin més de quatre menors de 18 anys i que es desenvolupin a Catalunya, tals com:

  • Acampades infantils i juvenils, camps de treball, casals de vacances, colònies i rutes, i qualsevol activitat assimilable.
  • Casals esportius, estades o campus esportius i rutes esportives que es duguin a terme només en èpoques de vacances escolars. Es tracta d’activitats que tenen un component esportiu important però que, alhora, tenen elements substancials que les fan equiparables a les activitats d’educació en el lleure i que no són pràctiques esportives habituals. Per tant, no s’hi inclouen activitats com ara competicions, entrenaments, jornades de tecnificació, formació de tècnics d’esport ni els esdeveniments esportius.

D’aquests activitats, quines s’han de comunicar? 

  • Les activitats amb pernoctació que tinguin una durada igual o superior a dues nits consecutives. 
  • Les activitats sense pernoctació quan la seva durada sigui de quatre dies o més consecutius.

La comunicació d’activitats d’educació en el lleure és un tràmit que s’ha de realitzar prèviament a l’Administració mitjançant un formulari web (https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Notificacio-dactivitats-deducacio-en-el-lleure-en-que-participen-menors-de-18-anys?category=&moda=1). El termini per presentar aquesta comunicació és de fins a set dies abans de l’inici de l’activitat.

Per a més informació, recursos i tràmits per a l’organització d’aquestes activitats durant la seva realització i especialment la tramitació de la comunicació de l’activitat podeu consultar la següent pàgina web: https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/educacio_en_el_lleure/activitats-de-lleure-educatiu/

Per a qualsevol dubte o consulta, podeu contactar amb:

  • Departament de Joventut del Consell Comarcal de l’Anoia – Oficina Jove de l’Anoia, en cas de les activitats de lleure: anoia@oficinajove.cat – 93.805.15.85 (ext.2)
  • Consell Esportiu de l’Anoia, en cas de les activitats de caràcter esportiu: consellesportiu@ceanoia.cat – 93.805.42.10
  • Serveis centrals d’educació en el lleure de la Generalitat de Catalunya: educaciolleure.dretssocials@gencat.cat.

Pin It on Pinterest

Share This