Què fem?

El Departament de Joventut de l’Anoia manté la voluntat que tots els recursos, programes i actuacions es destinin a impulsar el desenvolupament de les polítiques de joventut a la comarca de l’Anoia, mitjançant el suport i la coordinació entre els ajuntaments i els agents territorials que intervenen en el món juvenil de la comarca.

Pla comarcal

Pla comarcal de joventut de l'Anoia 2020-2024

Presentació

més informació

La planificació estratègica de les polítiques de joventut comarcals pren forma amb el Pla Comarcal de Joventut (PCJ). Aquesta planificació és l’estratègia de definició de les polítiques que permet pensar prèviament en la millor intervenció segons les necessitats i els recursos disponibles. Els PCJ permeten conèixer la realitat sobre la qual es vol intervenir, decidir a partir del coneixement i dirigir d’acord amb les decisions preses en aquest procés.

Missió

més informació

La principal Missió de l’Anoia Jove és la d’impulsar i consolidar el desplegament i desenvolupament de les polítiques de joventut de la comarca. Mitjançant el suport i la coordinació amb els ajuntaments i els agents territorials que intervenen en el món juvenil de la comarca.

Visió

més informació

La Visió de l’Anoia Jove és esdevenir referent en les polítiques de joventut a la comarca. Aquesta referencialitat s’ha de desenvolupar cap a dues direccions. En primer lloc, envers els Ajuntaments de la comarca i la resta d’agents que treballen amb persones joves, que han de considerar l’Anoia Jove com un ens útil en la dotació de recursos per el desplegament de les polítiques locals i comarcals. En segon lloc, convertint-nos en punt de referència per les persones joves en l’atenció i acompanyament des de l’Oficina Jove de l’Anoia, amb una clara voluntat de proximitat al territori i esdevenir un suport pels diferents serveis municipals de joventut desplegats per la comarca.

Valors

més informació

Els valors principals de l’Anoia Jove són la planificació de les polítiques de joventut, l’acompanyament de joves i agents, treball en xarxa amb la resta d’organismes i professionals de joventut, l’apoderament del jovent i l’equitat a través de la inclusió de la diversitat juvenil, el respecte i la motivació.

Eix 1: Fem comarca i xarxa

més informació
 1. Impulsar la planificació estratègica com a eina de desplegament de les polítiques de joventut en el territori.
 2. Fomentar la coordinació i el treball transversal amb els agents locals, comarcals i amb altres organismes
  supramunicipals en matèria de joventut.
 3. Oferir un suport adequat als municipis en el desplegament i consolidació de les polítiques de joventut.
 4. Vetllar pel benestar d’una estructura tècnica consolidada i cohesionada que garanteixi el desplegament deserveis de qualitat.

Eix 2: Acompanyament a les transicions

més informació
 1. Afavorir les oportunitats d’emancipació social de les
  persones joves garantint l’accés a la informació i potenciant els canals de comunicació.
 2. Millorar l’èxit educatiu de les persones joves facilitant els itineraris i les transicions educatives i la igualtat en les condicions d’accés.
 3. Millorar l’ocupabilitat de les persones joves fomentant una inserció de qualitat.
 4. Facilitar la mobilitat internacional de les persones joves.

Eix 3: Benestar i salut

més informació
 1. Potenciar la qualitat de vida de les persones joves en l’àmbit del lleure.
 2. Promoure estils de vida saludable entre les persones joves i afavorir l’educació emocional.
 3. Disminuir les conductes de risc associades a la salut en els àmbits que afecten les persones joves
 4. Afavorir la igualtat de gènere i prevenir contra l’assetjament i les conductes sexistes.

Eix 4: Cohesió social i participació

més informació
 1. Enfortir la cohesió social al territori, acompanyant i donant suport a espais d’inclusió, empoderament i interacció entre col·lectius diversos.
 2. Enfortir el teixit associatiu de la comarca.
 3. Desenvolupar i consolidar els canals i òrgans de participació juvenil del municipi, facilitant la intervenció de les persones joves en els processos de presa de decisions.
 4. Reconèixer la interculturalitat i potenciar els vincles entre persones d’orígens culturals diversos.

Pin It on Pinterest